Ληξιαρχική δήλωση βάπτισης

Ληξιαρχική δήλωση βάπτισης
Αφού τελειώσει η βάπτιση μας έχει μείνει ένα πράγμα για να είναι και επισημα έγκυρη. Να την δηλώσουμε .

Εμπρόθεσμη:  Εντός 3 μηνών (90 ημερών) .
Εκπρόθεσμη:  3 -6 μήνες μετά  με παράβολο δημοσίου 4,40 ¤.

6 μήνες και πλέον καθυστέρηση  με παράβολο δημοσίου 13,21 ¤.

Την δήλωση μπορούν να πραγματοποιήσουν :  
Οι γονείς του παιδιού, όποιος έχει την επιμέλεια του  οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού καθώς και ο ίδιος ο βαπτισθείς (εφόσον έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.  Δήλωση Βαπτίσεως, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους γονείς και τον ανάδοχο.

2.  Ταυτότητα του δηλούντα.

Αν γίνει βάπτιση προσώπου (αλλοδαπού) για το οποίο δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης, η Βάπτιση καταχωρείται στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσής της.

 

Αν γίνει απλά ονοματοδοσία του παιδιού πρέπει να κάνετε δήλωση ονόματος  :

Γίνεται από τον ληξίαρχο του τόπου καταχώρησης της γέννησης ή του τόπου κατοικίας των γονέων.

Την δήλωση μπορούν να πραγματοποιήσουν :

1.        Οι γονείς Παρουσιάζονται μαζί στον ληξίαρχο (ή ο ένας με εξουσιοδότηση όμως του άλλου, θεωρημένη με γνήσιο της υπογραφής) και δηλώνουν το όνομα του παιδιού.

2.        Τρίτο πρόσωπο το οποίο διαθέτει συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο υπογεγραμμένο από τους δυο γονείς. Απαραίτητα αναφέρεται το όνομα του παιδιού.


twitter vaptizo.gr facebook vaptizo.gr

 

 
 
Copyright (c)2011 vaPtizo.gr- Βάπτιση & HyperHosting.GR | Free Website Template by SuperSite.Me